Υποδείγματα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

 
Έντυπα για το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας
 
Δικαιολογητικά για Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας
 
 
Γενική Αίτηση προς ΓΛΚ
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΡΤΑΣ  ΣΕ ΕΥΚΟΛΙΕΣ  ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ  Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ(ΛΑΦΘ)

Όλες οι λέσχες  των ΕΔ θεωρούνται διακλαδικές και επιτρέπεται η είσοδος στους  εν ενεργεία και απόστρατους στρατιωτικούς των ΕΔ (ΣΞ-ΠΝ-ΠΑ) και τα προστατευόμενα μέλη 

Διαδικασία εισόδου ι:  

    1 Οι εν ενεργεία και  εν αποστρατεία   της Πολεμικής Αεροπορίας με την  υπηρεσιακή ταυτότητα   τους
   2  Για την έκδοση Δελτίου Εισόδου για τα προστατευόμενα μέλη απαιτείται:
      α. Φωτογραφίες μέγεθος ταυτότητας  2
      β. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας μέλους
      γ. Φωτοτυπία  υπηρεσιακής ταυτότητας  στρατιωτικού που προστατεύει τα μέλη
      δ. Πιστοποιητικό Σπουδών σε περίπτωση  που το μέλος είναι άνω των 18 ετών
 
Η έκδοση  κάρτας εισόδου γίνεται στην Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης   
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο  ΛΑΦΘ   Τηλ 2310-893570
 
 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΡΤΑΣ  ΣΕ ΕΥΚΟΛΙΕΣ  ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ Ε.Δ    (πχ  Πρατηριο στρατού )

Δικαιούνται κάρτα εισόδου για τις ευκολίες, ( η υποβολη  των δικαιολογητικών γινεται στο Γ' ΣΣ )οι κάτωθι:
    α)Ο/ Η Σύζυγος
   β) Τα άγαμα τέκνα ανεξαρτήτου ηλικίας
   γ) Οι γονείς και των δύο συζύγων
   δ) Τα άγαμα αδέλφια (άρρενα – θήλεα) του δικαιούχου μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας τους ή ανεξαρτήτου ηλικίας, εφ’ όσον είναι άτομα με ειδικές ανάγκες και προστατεύονται από τον ίδιο.
     ε) Τα εγγόνια μέχρι 25 ετών μαζί με τους γονείς τους, εφ’ όσον ο γονέας του τέκνο του Μέλους είναι έως 50 ετών.  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
  α. Αίτηση  
 β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 γ. Σε περίπτωση που υπάρχουν γαμπροί ή νύφες χρειάζεται και     ληξιαρχική πράξη γάμου.

δ. Φ/Α αστυνομικής Ταυτότητος κάθε Μέλους
ε.. Μία ( 1 )φωτογραφία για κάθε μέλος.

 

ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ 


Σε περίπτωση καταβολής ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ  στρατιωτικού εν αποστρατεία  απαιτούνται :

 

 α. Αίτηση  προς πλησιέστερη Πολεμικη Μονάδα 
 β. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου(πρωτότυπη η επικυρωμένο φ/α)
 γ. Πιστοποιητικό Σύνταξης  από ΓΛΚ(πρωτότυπο)
 δ. Τιμολόγιο Γραφείου Κηδειών(πρωτότυπο) .
 ε. Βεβαίωση  κατάθεσης Βιβλιαρίου υγείας από οικεία  Περιφέρεια του εκλιπόντος (πρωτότυπη)
 στ.  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης πλησιέστερων συγγενών από οικείο Δήμο (επικυρωμένο φ/α)